Jsme tu pro Vás

Uzavření manželství

Co je to manželství?

S účinností od 1. 1. 2014 zanikl zákon o rodině (zák. č. 94/1963 Sb.) a manželství je tak nově vymezeno v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012). Občanský zákoník definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.

Manželství je svazkem muže a ženy. Musí tedy jít výhradně o osoby opačného pohlaví. Naproti tomu osoby stejného pohlaví mohou uzavřít registrované partnerství podle zákona o registrovaném partnerství (zák. č. 115/2006 Sb.). Dalším podstatným znakem manželství je jeho trvalost. Svazek musí být uzavírán s úmyslem, že půjde o takové soužití muže a ženy, které bude dlouhodobé, trvající určitou dobu, a tedy v podstatě trvalé. Manželství může vzniknout pouze způsobem, který předvídá občanský zákoník; žádný jiný způsob není připuštěn a manželství tak dle práva nevznikne (např. uzavření šamanem).

Vznik manželství má následně značný význam pro vznik, změnu a zánik práv a povinností manželů v oblasti dědického práva, majetkového práva manželů, výživného, bydlení manželů, určování rodičovství, osvojení a dalších souvisejících práv.

Jaký je účel manželství?

Občanský zákoník v úvodním ustanovení k rodinnému právu uvádí, že hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

Primárním účelem manželství tedy má být založení rodiny. Co je to přesně rodina, je z hlediska práva poněkud nejasné a její vymezení je neostré. V současné době se jí především rozumí okruh osob v rámci dvou až tří generací. V běžném životě se rodinou rozumí různě veliký okruh osob v závislosti na konkrétní situaci (hovoří se o tzv. nejužší rodině a naproti tomu o tzv. širokém příbuzenstvu). Někteří mohou spojovat pojem "rodina" se soužitím dvou osob bez ohledu na pohlaví, příbuznost atp., a pojem rodina jim tak může nesprávně splývat s tzv. institutem osoby blízké.

V případě manželství osob mladé a střední generace, je nutné počítat s tím, že budou mít děti, ať už vlastní, nebo osvojené, popř. jinak přijaté do péče. S ohledem na to je také jedním z hlavních účelů manželství řádná výchova dětí. Manželů všech věkových skupin se týká ustanovení o vzájemné podpoře a pomoci, nicméně u starší generace se jeví tento účel ještě jako podstatnější.

Jak vznikne manželství?

Manželství vznikne svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení činí veřejně a slavnostně za přítomnosti dvou svědků.

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského sňatku, kdy snoubenci činí prohlášení před orgánem veřejné moci v přítomnosti matrikáře, nebo formou církevního sňatku, kdy je prohlášení činěno před orgánem církve nebo náboženské společnosti. Občanský i církevní sňatek jsou dle platné právní úpravy postaveny na roveň. V případě církevního sňatku musí být církev nebo náboženská společnost především registrována podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Druhou podmínkou pak je, že tato registrovaná církev podle § 7 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona obdržela zvláštní právo "konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu".

Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství; kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství.

Kdo může uzavřít manželství?

Zákon uvádí, že manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. Podle občanského zákoníku se plná svéprávnost nabývá zletilostí, tedy dosažením věku 18 let.

Ve výjimečných případech však soud může povolit uzavření manželství nezletilému (tj. nedovršil 18 let), který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Soud tedy může, avšak nemusí, povolit nezletilému uzavřít manželství jen ve výjimečných případech. Co je výjimečný případ bude záležet na soudní praxi. Další podmínkou je existence důležitých důvodů; těmito důvody se obvykle rozumí narození dítěte.

Manželství dále nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Také v případě, kdy je v rozhodnutí o omezení svéprávnosti obecně uvedeno omezení pro veškerá právní jednání, platí, že je zahrnuta také oblast statusová, tedy oblast manželství.

Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá.

Dále manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. Manželství také nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Kam se obrátit, když chci uzavřít manželství?

Snoubenci by si nejprve měli předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Místo sňatečného obřadu je důležité pro určení, který matriční úřad je místně příslušný. Snoubenci se tedy obrátí na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li občanský sňatek.

Matričními úřady jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb. (vložit přílohu ke stažení), ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Církev nebo náboženská společnost musí být však registrována podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Dále pak tato registrovaná církev podle musí mít oprávnění konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu.

Jak postupovat, když chci uzavřít manželství a jaké doklady budu potřebovat?

Před uzavřením manželství musí snoubenci předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Pro určení příslušného matričního úřadu je rozhodné místo, kde se má konat sňatečný obřad. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin.

Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí matriční úřad

Snoubenci nejprve vyplní Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Snoubenec není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Jak postupovat, když chci uzavřít církevní sňatek?

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.

S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.

Byl-li uzavřen církevní sňatek, je oddávající povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství.

Platí, že byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek. Stejně tak opačně platí, že byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.

Snoubenec má trvalý pobyt v cizině, co budu potřebovat?

Snoubenci nejprve vyplní Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Pro určení příslušného matričního úřadu je rozhodné místo, kde se má konat sňatečný obřad.

Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině, je povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit níže uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Matriční úřad bude požadovat doložit tyto doklady.

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Snoubenec je cizinec, co budu potřebovat?

Snoubenci nejprve vyplní Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Pro určení příslušného matričního úřadu je rozhodné místo, kde se má konat sňatečný obřad.

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno
 • za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Údaje uvedené pod bodem 1 až 4 mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Snoubenec, který je cizincem předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství. Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Může český občan uzavřít manželství v zahraničí?

Státní občan České republiky, který bude chtít být oddán v zahraničí, zpravidla uzavře manželství před tamním orgánem, který je k provedení sňatečného obřadu příslušný, a podle předpisů tohoto státu. Uzavírá-li státní občan České republiky sňatek před cizím pověřeným orgánem (ať civilním, nebo církevním), musí předložit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud jej tamní orgán veřejné moci vyžaduje.

Vysvědčení vydává zásadně náš matriční úřad místa pobytu občana. Konkrétní seznam vyžadovaných dokumentů však vždy záleží na konkrétním státě

Státní občan České republiky má však v zahraničí širší možnost volby. Kromě místního úřadu nebo církve může svůj sňatečný projev vůle učinit i před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky.

Kolik se platí za uzavření manželství?

Poplatky za uzavření manželství jsou upraveny v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3.000,00 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2.000,00 Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000,00 Kč

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč. Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.

Kdy a jak zvolit společné příjmení?

Snoubenci mají možnost vyřešit otázku svých příjmení několikerým způsobem. Snoubenci při sňatečném obřadu mohou prohlásit, že.

 • a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným
 • b) si oba svá příjmení ponechají, nebo
 • c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení

Manželé, kteří si ponechají svá dosavadní příjmení, se mohou později dohodnout na společném příjmení jednoho z nich. Pro tento účel učiní prohlášení před orgánem veřejné moci. Snoubenci tedy mohou de facto odložit rozhodnutí o společném příjmení na jakoukoli pozdější dobu po sňatečném obřadu, což dřívější zákon o rodině neumožňoval.

Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při sňatečném obřadu také, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí.

Občanský zákoník nově zavádí pravidla pro způsob připojování dosavadního příjmení jednoho z manželů. Má-li dojít na základě prohlášení snoubenců k připojování, a tento manžel již má příjmení složené ze dvou slov, je možné zvolit pro připojení jen jedno z nich, a to příjmení, které je uvedeno na prvním místě. Zpravidla to bude to příjmení, které bylo společným příjmením v předchozím manželství dnešního snoubence, anebo to bude příjmení, které bylo takto založeno při sňatečném obřadu rodičů snoubence. Zavedení tohoto pravidla povede rozvedené manžele k tomu, aby v případě, že nesli dvojslovné příjmení, uspořádali své poměry, pokud jde o příjmení, dříve, než uzavřou nové manželství.

Volba, že příjmení jednoho ze snoubenců bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení, není možná, má-li již snoubenec, jehož příjmení bude příjmením společným, připojované příjmení.

Jak postupovat po rozvodu, mám-li společné příjmení?

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Lze uzavřít manželství v zastoupení zmocněncem?

Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec.

Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení o příjmení. Musí v ní být rovněž uvedeno, že snoubencům nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Plná moc vyžaduje písemnou formu a podpis na ní musí být úředně ověřen.

Odvolání plné moci je účinné jen tehdy, dozví-li se o něm druhý snoubenec dříve, než učiní svůj sňatečný projev vůle.

Přehled platné právní úpravy a formulářů

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.