Jsme tu pro Vás

Předmanželská smlouva

Co to je předmanželská smlouva a k čemu slouží?

Předmanželská smlouva je dohodou mezi budoucím manželem a manželkou (snoubenci), že upraví svoje vzájemné vztahy, které se týkají majetku a to odlišně, než-li by tomu bylo v případě, že majetkové poměry řešit nebudou a ponechají vše na zákonné úpravě. Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu (tzv. předmanželská smlouva) působí účinky až uzavřením manželství.

Význam předmanželské smlouvy spočívá v tom, že v okamžiku uzavření manželství, resp. nabytím první věci po uzavření manželství, obecně vzniká společné jmění. Společné jmění se řídí automaticky zákonným režimem. Ovšem společné jmění nevznikne, pokud bylo předmanželskou smlouvou zcela vyloučeno. Případně lze v předmanželské smlouvě dohodnout vznik společného jmění, avšak s tím, že se bude řídit režimem a pravidly uvedenými ve smlouvě (tj. nepoužije se zákonným režim a pravidla uvedená v zákoně).

Uvedené lze jednoduše shrnout následovně:

  • předmanželská smlouva NENÍ => vzniká SJ a řídí se zákonem
  • předmanželská smlouva JE => vzniká SJ a řídí se pravidly předmanželské smlouvy
  • předmanželská smlouva JE => nevzniká SJ, neboť je zcela vyloučeno

Předmanželská smlouva musí mít formu notářského zápisu a zapisuje se do veřejného seznamu. Tyto úkony provádí notář.

Co se stane, když nebudu mít předmanželskou smlouvu?

Pokud se budoucí manželé rozhodnou, že oni sami majetkové poměry mezi sebou řešit nebudou, dnem, kdy se z nich stanou manželé, veškerý majetek, který nabudou, se stane jejich tzv. společným jměním.

Společné jmění vzniká v okamžiku uzavření manželství, resp. nabytím první věci po uzavření manželství. Dokud manželství trvá, společné jmění existuje. Společné jmění zaniká za určitých okolností v souvislosti s trestním či insolvenčním řízením, dále na základě rozhodnutí soudu jsou-li pro to závažné důvody nebo též v souvislosti s právním jednáním manželů (dohoda o zúžení SJ nebo oddělených jměních). Každopádně společné jmění zaniká nejpozději zánikem manželství těchto manželů - rozvod, smrt jednoho z manželů atp.

Součástí společného jmění je všechno to, co nabyl jeden z manželů nebo co nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Podstatnou složkou tohoto vymezení jsou subjekty - tj. buď jednotlivě každý manžel, nebo oba manžele společně; a dále doba nabytí - tj. za trvání manželství. Podstatné také je, že věc (právo), které se nabývá, musí mít majetkovou hodnotu.

Jak si můžu uspořádat majetkové poměry v předmanželské smlouvě?

Snoubenci si mohou volně ujednat manželský majetkový režim, který je odlišný od zákonného režimu. Majetkový režim modifikovaný smlouvou - obdobně jako majetkový režim modifikovaný soudem - může být změněn kdykoli v budoucnu smlouvou novou. Tento režim lze dokonce změnit i kdykoli po vzniku manželství za jeho trvání.

Předmanželská smlouva může ve své podstatě uspořádat jakkoli majetkové poměry mezi budoucími manžely. Smluvený režim může spočívat (I.) v režimu oddělených jmění, (II.) v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i (III.) v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Předmanželská smlouva nesmí svými důsledky vyloučit schopnost budoucího manžela zabezpečovat rodinu. Dále se také nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.

Jaký může být obsah předmanželské smlouvy a co v ní lze upravit?

Obsah předmanželské smlouvy není v zásadě ničím omezen. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje (viz dále). Smlouva se může týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze také změnit zařazení věcí již existujících a vlastněných některým ze snoubenců, stejně tak lze i upravit zařazení budoucích věcí nebo v budoucnu vlastněných.

Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství. V takovém případě se zánikem manželství rozumí především rozvod. Jakkoli to může znít nepatřičně, že snoubenci již před samotnou svatbou myslí na možný rozvod, tak pravdou je, že pokud nastane taková eventualita a k rozvodu dojde, pak předmanželská smlouva ušetří oběma mnoho času, zbytečného stresu a zejména peněz na právní služby.

Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti totiž nespadá do společného jmění a má svůj vlastní status.

Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Smlouva o manželském majetkovém režimu se dále nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby. To však neplatí, pokud by s tím třetí osoba souhlasila. Je-li však smlouva uzavřená bez tohoto souhlasu třetí osoby, pak je vůči ní neúčinná. To znamená, že tato osoba se může domáhat uspokojení jako by existoval zákonný režim, který jediný může předpokládat - existenci modifikující smlouvy předpokládat nemůže. Třetí stranou se rozumí zpravidla věřitel.

Jak funguje oddělené jmění budoucích manželů v předmanželské smlouvě

Předmanželská smlouva může spočívat (I.) v založení budoucího režimu oddělených jmění, (II.) v založení budoucího režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i (III.) v budoucím rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

V režimu oddělených jmění bude smět budoucí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela. V tomto režimu nemají manželé společné prakticky nic vyjma toho, co pro potřeby jejich společenství slouží jako obvyklé vybavení rodinné domácnosti, které má vlastní právní status. Každý manžel tak má z doby před sňatkem své jmění, ke kterému následně přibývá to, co získá v době trvání manželství. Nebýt režimu oddělených jmění, pak by toto dle zákona nabýval do společného jmění. Dále to, co manželé v manželství nabudou společně, tak nabudou do podílového spoluvlastnictví a nikoli do společného jmění.

Z uvedeného tedy logicky vyplývá, že při zániku manželství není co vypořádat, neboť každý si odnese to, co je jeho. Společné jmění neexistuje, neboť nikdy nevzniklo.

Jak funguje režim vyhrazující vznik společného jmění v předmanželské smlouvě?

Velice podobný režimu oddělených jmění je režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Po dobu trvání manželství jsou v režimu vyhrazujícímu vznik SJ práva a povinnosti prakticky stejná jako v režimu oddělených jmění. Společné jmění tedy uzavřením manželství nevznikne a každý z manželů bude mít stále majetek ve svém výlučném jmění. Případně jej oba společně nabudou jako spoluvlastníci.

Režim vyhrazující vznik se od režimu oddělených jmění odlišuje v tom, co nastane při zániku manželství. Zatímco v případě oddělených jmění se při zániku manželství nebude nic sčítat a rozdělovat, v případě vyhrazení vzniku se nabytý majetek podělí dvěma, odečtou se výdaje, a výsledná částka se rozdělí, jako by společné jmění existovalo po celou dobu trvání manželství. Jinými slovy v režimu vyhrazujícím vznik se celou dobu trvání manželství postupuje jako podle režimu oddělených jmění a pouze v okamžiku zániku manželství se majetek vypořádává podobně jako společné jmění. Výhoda tohoto režimu totiž spočívá v možnosti mnohem volněji nakládat s majetkem v průběhu trvání manželství, aniž by po zániku manželství jeden nebo druhý manžel výrazně majetkově utrpěl.

Jak funguje režim zúžení a režim rozšíření v předmanželské smlouvě?

Režim zúžení i režim rozšíření společného jmění předvídají vznik společného jmění po uzavření manželství a jeho další existenci po celou dobu trvání manželství. Pouze se co do rozsahu společného jmění neuplatní pravidla zákonného režimu (vložit link na články o zákonném režimu), ale přednostně se použijí pravidla dohodnutá v předmanželské smlouvě.

Tedy že buď do společného jmění bude po vzniku manželství spadat méně věcí (zúžení SJ) nebo se společné jmění naopak bude vztahovat na širší okruh věcí (rozšíření SJ). Rozšíření společného jmění může být i takové, že manželům bude společné vše - všechno, co manželé měli před sňatkem a co za trvání manželství nabyli, jim bude patřit společně a nerozdílně. Obdobně lze společné jmění zúžit až na úplné minimum, opět vyjma obvyklého vybavení domácnosti.

Jaký má smysl a význam předmanželská smlouva?

Předmanželskou smlouvu může uzavřít každý, a to nemusí být nikterak bohatý. Jednoznačně se vyplatí ji uzavřít především osobám, které za závazky ručí celým svým i společným majetkem. Zpravidla jde o podnikatele. Předmanželské smlouvy obecně předejdou mnoha problémům.

Předmanželské smlouvy bývají označovány jako neromantické. Nicméně pokud jsou partneři schopni si společně sednout a diskutovat o svých budoucích finančních plánech a říci si, co očekávají do budoucna, pak toto bude jen ku prospěchu budoucímu soužití.

Předmanželská smlouva není pouze nástrojem, který řeší problémy, jež se mohou vyskytnout při rozvodu. Předmanželské smlouvy mohou být velmi užitečné při plánování, co se bude dít s majetkem každého ze snoubenců. Každé manželství je ze své podstaty spojeno se změnami majetkových poměrů. Předmanželská smlouva může být tedy užitečná i tehdy, když máte děti z předchozího manželství nebo vlastníte dědictví, které má zůstat v rodině.

Předmanželská smlouva není ani nákladnou záležitostí, zejména ve srovnání s náklady na rozvod. Při rozvodu platíte náklady na právní služby advokáta při soudním jednání, mimosoudním jednání s manželem, právní porady s advokátem v jeho kanceláři atd. V případě předmanželské smlouvy hradíte pouze za hodiny strávené jednou, dvěma schůzkami v kanceláři a sepisem smlouvy. V podstatě je to podobné, jako když si sjednáváte pojištění. Je to jednorázový náklad, o kterém budete vědět, že kdyby byl problém, tak podobně jako u pojištění ušetříte spoustu peněz a bude to bez velkého stresu.

Jaký je význam předmanželské smlouvy při rozvodu?

Předmanželskou smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství, tedy například pro případ rozvodu. Jakkoli to může znít nepatřičně, že snoubenci již před samotnou svatbou myslí na možný rozvod, tak pravdou je, že pokud nastane taková eventualita a k rozvodu dojde, pak předmanželská smlouva ušetří oběma mnoho času, zbytečného stresu a zejména peněz na právní služby.

Tím, že mezi manžely byla uzavřena předmanželská smlouva a o veškerém jmění (nebo jeho velké části) bylo rozhodnuto v klidu dříve, než nastaly rozvodové komplikace, tak pak odpadá mnoho problémů v řízení před soudem o rozdělení majetku. V předmanželské smlouvě lze totiž rozhodnout o již existujícím majetku například tím, že se tam provede jeho výčet a určí se, komu co po rozvodu připadne. Stejně tak lze v předmanželské smlouvě uvést i mechanismus a pravidla, který se bude vztahovat na věci nabyté v budoucnu. Až dojde k rozvodovému řízení, pak se podle tohoto klíče rozdělí věci, které oba nabyli za trvání manželství, avšak v době uzavření předmanželské smlouvy ještě tyto věci neexistovaly a nebylo možné je výslovně upravit.

Smlouva může taktéž obsahovat výčet toho, co který snoubenec do manželství přináší včetně peněžitého vyjádření jeho hodnoty. Při rozvodu manželství potom bude potřeba brát ohled i na tato ujednání, až se bude majetek vypořádávat.

Jaký je význam předmanželské smlouvy při podnikání?

Pokud některý z budoucích manželů podniká, pak obvykle vydělává výrazně než ten druhý, ovšem také často podstupuje výrazně větší riziko. To spočívá zejména v množství úvěrů, nebezpečí nevydařených obchodů aj., které mohou vyústit v jeho platební neschopnost.

V takovém případě je vhodné vždy uzavřít předmanželskou smlouvu, protože manželé se takto mohou ve své podstatě chránit i navzájem. Majetek totiž může do svého výlučného vlastnictví nabývat nepodnikající partner, čímž se eliminuje dosah exekučního řízení postihující podnikajícího manžela jakožto tzv. povinného. V případě předmanželské smlouvy, kdy je sjednáno oddělené jmění nebo zúženo společné jmění na minimum, tak každý z manželů vlastní sám to, co nabyl. To se v reálu projevuje tak, že podnikající manžel má na sebe sice exekuci, nicméně výlučným vlastníkem bytu, v němž oba žijí, je nepodnikající manžel. Byt tak nemůže být postižen exekucí.

Analogicky z toho vyplývá jednoznačná výhoda i pro nepodnikajícího manžela - nikdy nebude společným dlužníkem se svým manželem a při případném rozvodu vyjde z manželství nezatížen dluhy, které sám nikterak nezavinil a ani neměl možnost o jejich vzniku rozhodnout.

Předmanželská smlouva má také pro podnikajícího manžela i tu výhodu, že prokazatelně oddělí jeho majetek, který používá k podnikání, od majetku společného - rodinného. Není-li totiž smlouvy, pak i majetek, který některý z manželů používá pro podnikání, je součástí společného jmění. Součástí společného jmění je například i podíl manžela v obchodní společnosti. Praktický význam je skryt ve skutečnosti, že při zániku společného jmění (např. z důvodu rozvodu) má nepodnikající manžel nárok na vypořádání majetku používaného k podnikání druhého. Manželka, žena v domácnosti, se tak může domáhat vypořádání i veškerého nářadí a dodávky, kterou používal manžel coby instalatér ke svému podnikání.